top of page

K Litter

March 24, 2020

Males

Kimber - Agility
Kenobi - Companion
Kunai - PSA
Kermit - IGP
Kiowa - Protection
Kalashnikov - Protection

Females

Keres - IGP

Kairos - Agility
Kalon - Protection

Kawaii - Companion
 

Pink_5weeks4 (800x600)

Pink_5weeks4 (800x600)

Maroon_27days2 (421x640)

Maroon_27days2 (421x640)

Kenobi (Bosco)

Kenobi (Bosco)

Kermit - 8 months

Kermit - 8 months

Kermit - 8 months

Kermit - 8 months

Kermit

Kermit

Kermit & his owner, Nick

Kermit & his owner, Nick

Keres - 7 months

Keres - 7 months

Keres - 7 months

Keres - 7 months

Keres - 8 months

Keres - 8 months

Keres - 8 months

Keres - 8 months

bottom of page